خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۱

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ حجر شرکت، آیا اعمال خیار منوط به رعایت مصلحت یا عدم‌ مفسده غرماء است؟

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • آیا اعمال خیار منوط به رعایت مصلحت یا عدم‌ مفسده غرماء است؟
  • بررسی عبارت محقق کرکی
  • احتمالات در مساله
❋ ❋ ❋

محل برگزاری