خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۲

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ افلاس شرکت، مصادیقی از تزاحم در باب حدود، قصاص و دیات

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • مصادیقی از تزاحم در باب حدود، قصاص و دیات
❋ ❋ ❋

محل برگزاری