خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - اشکال به دلایل بطلان نماز در مکان غصبی در صورت جواز اجتماع امر و نهی

مباحث مطرح شده در این جلسه: بطلان نماز در غصب از طریق امر و اشکال استاد بر آن بطلان نماز در غصب از طریق ترتب و اشکال استاد بر آن بطلان نماز در غصب از طریق ملاک و اشکال استاد … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - دلیل بطلان نماز در مکان غصبی در صورت جواز اجتماع امر و نهی

مباحث مطرح شده در این جلسه: ثمره بحث اجتماع امر و نهی بطلان نماز از جنبه امر بطلان نماز از جنبه ترتب بطلان نماز از جنبه ملاک ثمره بحث اجتماع امر و نهی آیا می‌توان گفت هرکس قائل به جواز … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - نقد و بررسی نظر آخوند در اجتماع امر و نهی

مباحث مطرح شده در این جلسه: ثمره بحث اجتماع امر و نهی ثمره بحث اجتماع امر و نهی آخوند خراسانی فرموده است: هر کس قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشود، باید بگوید نماز در دار غصبی هم صحیح … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - نقد و بررسی نظر آخوند در اجتماع امر و نهی و ترجیح امر یا نهی

مباحث مطرح شده در این جلسه: ثمره بحث اجتماع امر و نهی توضیح کلام آخوند خراسانی اشکال استاد به کلام آخوند خراسانی ثمره بحث اجتماع امر و نهی دهمین مقدمه‌ای که آخوند در کفایه برای بحث اجتماع امر و نهی … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - نظر آیت الله اراکی در قید مندوحه در اجتماع امر و نهی

مباحث مطرح شده در این جلسه: تفاوت بین باب اجتماع امرونهی و باب تعارض نظر آیت‌ﷲ اراکی در فرق بین باب اجتماع امرونهی و باب تعارض نقد استاد نسبت به فرمایش آیت‌ﷲ اراکی تفاوت بین باب اجتماع امرونهی و باب … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - تفاوت باب اجتماع امر و نهی با باب تعارض

مباحث مطرح شده در این جلسه: تفاوت باب اجتماع امر و نهی با باب تعارض نظر آخوند خراسانی کلام امام خمینی(ره) و پاسخ آن نظر استاد تفاوت باب اجتماع امر و نهی با باب تعارض مقدمه هشتم و نهم کفایه … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - بررسی متعلق امرونهی در جواز یا عدم جواز اجتماع امرونهی

مباحث مطرح شده در این جلسه: ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد نظر استاد ابتناء النزاع علی تعلق الأحکام بالطبائع لا الأفراد یکی دیگر از مقدماتی که در کفایه مطرح شده است این است که آخوند می‌فرماید: بعضی … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - قید مندوحه در اجتماع امر و نهی (نظر صاحب فصول و آخوند)

مباحث مطرح شده در این جلسه: قید مندوحه کلام آخوند در رد نظر صاحب فصول نظر استاد قید مندوحه صاحب فصول وقتی بحث اجتماع امر و نهی را مطرح کرده است، فرموده است: موضوع بحث درجایی است که قید مندوحه … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - اجتماع امر و نهی و جواز و عدم جواز عقلی و عرفی

مباحث مطرح شده در این جلسه: قول جواز عقلی و عدم جواز عرفی اجتماع امر و نهی پاسخ استاد در رد قول جواز عقلی و عدم جواز عرفی اجتماع امر و نهی بحث اجتماع امر و نهی در اقسام واجب … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - اجتماع امر و نهی از مبادی تصوریه است یا تصدیقیه

مباحث مطرح شده در این جلسه: کلام آیت‌ﷲ خویی و پاسخ استاد جایگاه اجتماع امر و نهی در اصول اصولی بودن بحث بحث در این بود که آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است یا یک بحث … ادامه