خارج اصول، امارات (قطع و ظن) حرم‌مطهر ۱۴۰۲

درس خارج اصول استاد عابدی

اصل اولی در ظنون مشکوک الحجیه، اصل عقلی، اصل لفظی

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • اصل اولی در ظنون مشکوک الحجیه
  • اصل عقلی
  • اصل لفظی
  • کلام شیخ انصاری
  • اشکال آیت‌ﷲ خویی به شیخ
  • پاسخ استاد به آیت‌ﷲ خویی
❋ ❋ ❋

محل برگزاری