خارج اصول، امارات (قطع و ظن) حرم‌مطهر ۱۴۰۲

درس خارج اصول استاد عابدی

اصل اولی در ظنون مشکوک الحجیه، اصل عملی، کلام شیخ و آیت الله خویی

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • اصل اولی در ظنون مشکوک الحجیه
  • اصل عملی
  • کلام شیخ
  • توضیح کلام شیخ
  • کلام آیت‌ﷲ خویی
❋ ❋ ❋

محل برگزاری